D7

ą jh 2 153 'RXUR QDYLR TXH YROWRX j 0DGHLUD SDUD XPD PLVVmR GH VHLV PHVHV WHP JHQWH GHQWUR FRP DPRU jV JUDQGHV FDXVDV %% F$* W - & '-'%) ą )'( % & % ¢ % ) ą ) ( %% F$(& W (+ )Ć . & ' 76 ) %ą % ' ' ) ¢% ( ' %% F$(, [ (- GH -DQHLUR GH ( ) * ' ƒ ) %) %% F$(.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQyOTI=